İş ve Yönetim

Kıdem tazminatı nedir? Nasıl hesaplanır?

İşyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. İşçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için aşağıdaki şartlar;

  • İşveren tarafından haklı fesih yapılmamışsa (25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında),
  • İşçi tarafından haklı fesih yapılmışsa, (4857 sayılı kanunun 24 ncü maddesi uyarınca,)
  • Erkekler için muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  • Bağlı bulundukları kanunla kurulmuş olan kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
  • 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı 6  bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
  • Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi ile,
  • İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye son 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatından %0.759 (binde 7,59) damga vergisinin dışında herhangi bir yasal kesinti yapılmaz.

Örneğin son 30 günlük brüt maaşı 3000 TL olan ve 5 yıl çalışan bir işçiye:
5 yıl x 3000 brüt maaş = 15.000 TL Brüt Kıdem Tazminatı
Damga vergisi: 15.000 x %0.66 = 142,2TL,
15.000 – 142,2 = 14,857 TL Net Kıdem Tazminatı ödenir.

Yazar Hakkında Tüm gönderileri görüntüle

Metin AKKAYA

Lisans eğitimini İşletme bölümünde tamamlayan Metin Akkaya, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde "Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları" alanında tamamlamıştır. “İnsan Kaynakları” ve “Organizasyonel Gelişim” alanında uzmanlaşmıştır.
Devamı..